Location: Home > Praktische info > Schoolbussen
Instellingen
Fontsize:
Laatste update
January 04. 2022 21:47:42

Schoolbussen

 

Het vervoer van en naar de school
In principe worden de kinderen van onze school gratis vervoerd, mits men de
dichtstbijzijnde school van hetzelfde onderwijsnet bezoekt.

In het begin van het schooljaar worden de ouders op de hoogte gebracht van het systeem
dat gehanteerd wordt bij het vervoer van en naar de school.
De ouders tekenen een verklaring van kennisneming.

De uurregeling wordt door de busbegeleiding meegedeeld, de leerlingen staan tijdig
(5 minuten vroeger) aan de opstapplaats.
Men dient rekening te houden met eventuele vertraging die te wijten kan zijn aan weers-,
verkeers- of andere omstandigheden.

Bij afwezigheid van de ouders worden de kinderen op de overeengekomen plaats
afgezet.

De begeleiders helpen de kinderen bij het in- en uitstappen van de bus.

 bus2

Na het verlaten van de bus bevinden de leerlingen zich niet meer onder de hoede van de
begeleider.
De ouders van de leerlingen dragen vanaf dat ogenblik de volle verantwoordelijkheid, ook
voor het oversteken van de rijbaan. Ze dienen dus de nodige schikkingen te treffen om de
aan hun hoede toevertrouwde kinderen aan de halte op te vangen langs de zijde van de
weg waar de bus stopt.
Indien de ouders geen opvang aan de bushalte voorzien geven ze automatisch akkoord
dat hun kind zelfstandig naar huis gaat.

De kinderen dienen de begeleider te gehoorzamen. Er mag niet gedronken, gesnoept of
gegeten worden in de schoolbus.

We vragen de ouders de begeleider te verwittigen van een voorziene afwezigheid (zeker
indien de rit hierdoor ingekort kan worden).

Bij het niet naleven van het busreglement of bij slecht gedrag kan de toegang tot de bus
door de directie tijdelijk of definitief ontzegd worden.
 

vorige top volgende