Location: Home > Afdelingen > Type Basisaanbod
Instellingen
Fontsize:
Laatste update
January 04. 2022 21:47:42

Type Basisaanbod

 

Type basisaanbod:

“Als leren niet vanzelfsprekend is, als de leerachterstand te groot wordt, als een leerprobleem
een emotioneel probleem dreigt te worden” 

In onze afdeling “type BASISAANBOD” zitten voornamelijk leerlingen die in het gewone onderwijs niet meer konden volgen omdat de leerstof te moeilijk was/werd of omdat de leerstof te snel werd aangeboden. Deze kinderen krijgen bij ons een nieuwe kans!

Dat vernieuwde geloof in de leerlingen kan echt wonderen doen. Als de kinderen zich op onze school goed voelen, kan ook hun leerproces terug langzaam op gang komen en kunnen daardoor ook de terechte zorgen van de ouders verminderen.

 De afdelingen type 1 en type 8 werden sinds 1 september 2015 samengevoegd in type basisaanbod. Leerlingen komen er terecht wanneer hun zorgvragen de mogelijkheden van het gewoon onderwijs overstijgen en/of wanneer de leerachterstand te groot wordt. Een verslag M-decreet van het CLB is nodig om de overstap naar het buitengewoon onderwijs te kunnen maken. Het CLB erkent met het attest buitengewoon onderwijs “type basisaanbod” dat een gewone school het kind niet door redelijke aanpassingen kan opvangen. 

Voor type basisaanbod is geen diagnose vereist. Het verslag “buitengewoon onderwijs type basisaanbod” wordt afgeleverd door het CLB en is maximaal 2 jaar geldig sinds het M-decreet. Na een periode van 2 jaar vindt er een evaluatie plaats over de onderwijsbehoeften van de leerling. Enkel wanneer de evaluatie uitwijst dat de leerling nog nood heeft aan een aangepaste omgeving binnen het buitengewoon onderwijs kan de inschrijving verlengd worden. Maar ook in het verleden konden kinderen naar het gewoon onderwijs terugstromen met of zonder ons advies. 

 • Binnen “type basisaanbod” in onze school delen we de leerlingen in verschillende pedagogische eenheden (klassen) in, op basis van hun taalniveau en op basis van hun leerbaarheid; niet op basis van hun leeftijd.  
 • Voor rekenen zijn er zelfs wisselgroepen (rekengroepen) mogelijk als het rekenniveau niet overeenstemt met het niveau van taal. De kinderen gaan dan een leerniveau hoger of lager rekenen. 
 • In deze afdeling hebben we specifieke en individuele onderwijsdoelen en bieden wij aangepaste leerstof met bijzondere aandacht voor de leergebieden leren leren, sociale vaardigheden en sociaal-emotionele ontwikkeling. 
 • Ook is er een individueel handelingsplan en dossier per leerling waarin er aandacht is voor de ontwikkeling van de totale persoonlijkheid. 
 • Remediëring wordt toegepast als gevolg van gerichte foutenanalyses voor alle disciplines. 
 • We hebben gespecialiseerd onderwijzend personeel: ASV (klastitularis en ambulante leerkracht met een extra opleiding), BLIO (bijzondere leerkracht individueel onderwijs) in samenwerking met paramedisch en psycho-pedagogisch personeel (logo, kiné, orthopedagoog, psycholoog). 
 • Kinderen kunnen geïntegreerde of individuele therapieën krijgen in functie van hun onderwijsnoden (logo, kiné, psycho, ...). 
 • Gestructureerd overleg waakt over de continuïteit en de flexibiliteit. 
 • Een evaluatiesysteem bestaande uit het opstellen van de beginsituatie, gevolgd door tussen- en eindevaluatie in samenwerking met het CLB helpt ons te zorgen voor een afgestemd aanbod. 
 • Het personeel krijgt ook gerichte en nuttige nascholing om optimaal onderwijs te verstrekken. 
 • Samenwerking met het VCLB Hasselt, afdeling buitengewoon onderwijs.

 

In de Berk richten we ook al jaren een eindklas met niveau 6e leerjaar in. Leerlingen in deze klas behalen een getuigschrift lager onderwijs om in de A-klas van het secundair onderwijs te kunnen starten. 

Met een goed aangeleerde werkhouding en de juiste motivatie stromen de andere leerlingen door naar de B-klas van het secundair onderwijs.

Een minderheid (meeste kinderen met een IQ lager dan 75) kan terecht in het buitengewoon secundair onderwijs (BuSO opleidingsvorm 3).

Voor kinderen met een diagnose ASS (autismespectrumstoornis) kiezen we voor een geïntegreerde auti-werking. Leerlingen met deze problematiek zitten al jaren samen met leerlingen met o.a. leerstoornissen in onze klassen.

Voor leerlingen waarbij de groepssamenstelling nog te zwaar weegt op de sociaal emotionele ontwikkeling en/of op de leerdruk, is er de mogelijkheid van een structuurklas.

 

vorige top volgende