Location: Home > Structuur > Raden
Instellingen
Fontsize:
Laatste update
January 04. 2022 21:47:42

Raden


Participerende raden

1. De schoolraad

De schoolraad is samengesteld uit vertegenwoordigers van 3 geledingen:


De vertegenwoordigers van de eerste 3 geledingen worden democratisch gekozen door de betrokken geleding. De vertegenwoordigers van de lokale gemeenschap worden gecoöpteerd door de leden van de schoolraad uit de eerste 3 geledingen.

Een lid dat niet langer deel uit maakt van zijn geleding moet ook zijn mandaat in de schoolraad opgeven, zoals een ouder die geen kinderen meer op school heeft, of een leerling die de school verlaat, of een leerkracht die met pensioen gaat.

Een vertegenwoordiger van de lokale gemeenschap kan niet gecoöpteerd worden als hij of zij ook in aanmerking komt in één van de 3 andere geledingen: zo kan een ouder van een kind op de betrokken school of een leerkracht die in de school lesgeeft geen deel uitmaken van de schoolraad als vertegenwoordiger van de lokale gemeenschap.

Naast de vertegenwoordigers van genoemde geledingen kunnen de leden ook andere betrokkenen van de school op systematische of ad-hoc basis uitnodigen op de vergadering. Deze personen hebben geen stemrecht. In de praktijk betreft het dan vaak de directeur van de school, of iemand van het begeleidend CLB.

Normaliter heeft elke geleding een gelijk aantal leden in de schoolraad. De voorzitter wordt gekozen onder de leden.

Een belangrijke rol van de schoolraad is om op de hoogte te blijven van wat er gebeurt op en rond de school. Daarom zal de directeur meestal bij elke vergadering een stand van zaken geven.

De schoolraad heeft vooral een adviesbevoegdheid in tal van zaken rond de school. Ook over het schoolreglement, de aanwending van de lestijden, de taakomschrijving van directeur en leerkrachten, verbouwingswerken aan de school enz. heeft de schoolraad deze adviesbevoegdheid. Jaarlijks worden ook de facultatieve verlofdagen van de school door de schoolraad goedgekeurd. De schoolraad komt ongeveer 4 keer per jaar samen.


2. Het Lokale Onderhandelingscomité

Het LOC houdt een geëigende inspraakstructuur in tussen het schoolbestuur en het personeel. De wetgever voorziet een paritaire vertegenwoordiging voor beide geledingen.

Het Schoolbestuur heeft een contractuele binding met meer dan 100 personeelsleden en moet normaal een paritaire vertegenwoordiging hebben van 5 mandaten per geleding.

Na overleg met de personeelsleden was men akkoord met een vertegenwoordiging van 2 mandaten per geleding.

Voor de samenstelling en specifieke taakomschrijving zie het huishoudelijk reglement.


3. Het Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk

In de school is een Comité (CPBW) opgericht dat waakt over de veiligheid, de gezondheid en de infrastructuur voor de leerlingen en het personeel.

vorige top volgende