Location: Home > Extra info > Autisme
Instellingen
Fontsize:
Laatste update
January 04. 2022 21:47:42

Autisme

 1. Wat is autisme?

  Autisme is een pervasieve ontwikkelingsstoornis die zich kenmerkt door stoornissen met betrekking tot communicatie, sociale interactie en verbeeldingsvermogen. Beperkingen ten gevolge van autisme kunnen in ernst en verschijningsvorm erg verschillen per persoon, leeftijd en niveau van verstandelijk functioneren. Daarom spreekt men over autismespectrumstoornissen. Kinderen met autisme hebben nood aan structuur, duidelijkheid en voorspelbaarheid. Autisme is niet te genezen, maar een aangepast aanbod binnen het onderwijs en de opvoeding helpt om hun gedrag te verbeteren en hun ontwikkelingsmogelijkheden te optimaliseren.

   

 2. Een geïntegreerde werking

  Tot op heden opteren wij als school niet voor het werken met homogene auti-klassen waarin enkel kinderen met een autismespectrumstoornis (ASS) worden begeleid. Wij staan als school achter een geïntegreerde werking.  Wij kiezen ervoor leerlingen in te delen in pedagogische eenheden binnen de types 1, 2 en 8 op basis van hun algemeen ontwikkelingsniveau/schools niveau en niet op basis van een ontwikkelingsproblematiek. Binnen de scholengemeenschap DUOO-Centrum (KIDS, St-Gerardus, De Buidtelberg en De Berk) is er een zorgcontinuüm wat betreft onderwijs aan kinderen met autisme, gaande van auti-klassen, naar structuurklassen, naar een geïntegreerde werking. De Berk verzorgt in dit zorgcontinuüm het luik ‘geïntegreerde werking’ binnen de types 1, 2 en 8 en geïntegreerd onderwijs (GON). Binnen de afdeling type 2 wordt er tevens gewerkt met structuurklassen.

   

 3. De autismevriendelijkheid van onze school

  1. Aanpassingen binnen verschillende domeinen

   Als school vinden wij het belangrijk dat ons personeel voldoende pedagogische handvaten heeft om te werken met kinderen met een autismeproblematiek. Het schoolteam (directie, middenkader, teamleden) investeert in het uitbouwen van deskundigheid rond autisme. Het goed begrijpen van en expertise rond autisme opent deuren naar een autismevriendelijke school. In het kader hiervan hebben wij dan ook geïnvesteerd in de ontwikkeling van de ‘GPS bij ASS’ en de variant voor ASS bij peuters en kleuters. De GPS bij ASS is een praktische gids waarin concrete tips met betrekking tot de noden van kinderen met ASS worden samengevat. In een oogopslag krijg je met behulp van de GPS bij ASS een overzicht van dingen die je voor deze kinderen kan doen en dingen die je best vermijdt. De domeinen binnen de GPS bij ASS concentreren zich op 5 luiken die voor de werking met kinderen met ASS bijzondere aandacht verdienen, namelijk de luiken communicatie, sociale omgeving, voorspelbaarheid, ruimtelijke en zintuiglijke aandachtspunten en vrije tijdsinvulling. Binnen de variant voor ASS bij peuters en kleuters werd er aandacht besteed aan een extra luik, namelijk het luik ‘zelfredzaamheid’, een zeer belangrijk aandachtspunt binnen deze leeftijdscategorie. Door aanpassingen binnen deze verschillende domeinen trachten wij als school zoveel mogelijk tegemoet te komen aan de bijzondere noden van kinderen met een autismespectrumstoornis.

    

  2. Werkgroepen autisme

   Om de autismevriendelijkheid van de school te verhogen kiezen wij als school ervoor om structureel te investeren in de werkgroepen autisme. Er bestaat een werkgroep autisme voor de types 1 en 8, en een werkgroep autisme voor type 2. In beide werkgroepen zijn een verscheidenheid aan disciplines vertegenwoordigd, namelijk klastitularis, leerkracht LO en MO, Blio, logo, kiné, ortho en psycho. Deze werkgroepen komen 4 tot 5 keer per schooljaar samen om zich te buigen over thema’s met betrekking tot de autismewerking van onze school.

    

  3. Mogelijkheid tot psycho-educatie

   Voor kinderen met autisme is het belangrijk dat zijzelf maar ook alle betrokkenen inzicht krijgen in hun problematiek, wat de stoornis betekent en hoe men hiermee kan omgaan. Daarom kiezen wij er als school voor om deze kinderen de mogelijkheid te bieden tot psycho-educatie binnen de school. Hiernaast wordt er gewerkt rond sociale vaardigheden, het herkennen en uiten van emoties, zelfstandigheid, …

    

  4. Betrokkenheid van de ouders

   Ouders worden structureel 3 maal per schooljaar uitgenodigd voor het oudercontact. Naast deze oudercontacten kunnen er gedurende het hele schooljaar overlegmomenten plaatsvinden op vraag van ouders, het team of derden. Als school investeren wij naast contacten met de ouders ook in contacten met alle betrokkenen binnen de opvoeding van een leerling, zoals externe hulpverleners, bijzondere jeugdzorg, …

    

vorige top volgende